Telerau defnydd y wefan

Mae’r dudalen hon (ynghyd â’r dogfennau sy’n cael eu crybwyll ynddi) yn nodi’r telerau defnyddio sy’n eich galluogi i ddefnyddio ar ein Gwefan [https://www.dwrcymrupanel.com] (“Ein Gwefan”), fel aelod cofrestredig o Dweud eich Dweud.

Mae eich defnydd o’r wefan gymunedol ar-lein (“Cymuned”) yn cael ei lywodraethu gan y telerau defnyddio hyn. Darllenwch y rhain yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio’r wefan gymunedol neu ymuno â’r gymuned fel aelod cofrestredig. Trwy ddefnyddio’r gymuned, rydych yn cytuno i’r Telerau Defnyddio hyn. Os ydych yn anghytuno â’r rhain, ni ddylech barhau i ddefnyddio’r gymuned. Dylech roi sylw arbennig i’r safonau isod sy’n berthnasol i’r gymuned hon.

Mae’n bosibl y bydd y Telerau Defnyddio hyn yn cael eu haddasu neu ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Os ydych yn parhau i ddefnyddio’r wefan hon ar ôl unrhyw newidiadau, mae hyn yn golygu eich bod wedi’ch rhwymo i’r Telerau Defnyddio hyn.

Amdanom ni

Caiff ein Gwefan ei gweithredu gan Verve Partners Limited ar gyfer ac ar ran DŴR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER) (“ni”). Gweler yr wybodaeth am ein cwmni isod.

Verve Partners Limited DŴR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER)
Man cofrestru Cymru a Lloegr Cymru a Lloegr
Rhif cofrestru’r cwmni 6663787 02366777
Swyddfa gofrestredig The Clove Building, 4 Maguire Street, Llundain, SE1 5RU Pentwyn Road, Nelson, Treharris, Morgannwg Ganol, CF46 6LY
Prif wlad y busnes Y DU Y DU
Rhif TAW 927551508

Defnyddio ein Gwefan

I ddefnyddio ein Gwefan, bydd angen i chi gofrestru a diwallu’r meini prawf cymhwyso canlynol:

 • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn;
 • Rhaid i chi fod yn gwsmer DŴR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER)

I gofrestru, mae’n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth gyswllt sy’n gywir, cyflawn a chyfredol, gan gynnwys eich enw a chyfeiriad e-bost. Chi sy’n gyfrifol am yr wybodaeth rydych yn ei darparu i ni. Rhaid i chi ddiweddaru eich cyfrif ar-lein yn brydlon pe bai’r wybodaeth hon yn newid.

Pan fyddwch yn cofrestru, bydd angen i chi greu enw defnyddiwr a chyfrinair. Rhaid i chi gadw’r rhain yn gyfrinachol bob amser a’u defnyddio ar gyfer eich cyfrif yn unig ac nid at unrhyw ddibenion eraill. Chi yw unig ddefnyddiwr awdurdodedig eich cyfrif, ac felly ni ddylech rannu eich enw defnyddiwr a/neu eich cyfrinair ag unrhyw un arall. Dylech gysylltu â ni yn syth os ydych yn sylwi unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o’ch cyfrif neu unrhyw wall wrth ddefnyddio eich enw defnyddiwr a/neu eich cyfrinair (gweler Cysylltu â ni). Bydd unrhyw doriad o’r telerau hyn a/neu unrhyw ddefnydd o’ch cyfrif gan rywun arall yn cael ei drin fel petai’r toriad wedi cael ei wneud gennych chi, ac ni fydd yn eich rhyddhau o unrhyw ddyletswyddau sydd gennych i ni.

Mae mynediad i’r Wefan yn cael ei ganiatáu dros dro, ac mae gennym yr hawl i dynnu neu newid y gwasanaeth yr ydym yn darparu ar y Wefan heb rybudd (gweler isod). Nid ydym yn atebol am unrhyw reswm os nad yw ein Gwefan ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod o amser.

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y byddwn yn cyfyngu mynediad i’r wefan, neu rannau ohono, ar gyfer aelodau Dweud eich Dweud.

Fel aelod cofrestredig o Dweud eich Dweud, bydd angen i chi ddewis enw arddangos. Enw arddangos yw’r enw a fydd yn ymddangos wrth ymyl unrhyw sylw a nodwch yn fforwm y Gymuned. Gallwch newid eich enw arddangos drwy olygu eich proffil. Pe dymunech, gallwch ddefnyddio enw ffug fel na fydd modd eich adnabod gan aelodau eraill o’r sylwadau rydych yn eu rhoi.

Os ydych yn dewis cyfrinair, neu unrhyw ddarn o wybodaeth arall, neu’n cael eich darparu ag un fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin yr wybodaeth hon yn gyfrinachol, ac ni allwch ei rhannu ag unrhyw drydydd parti. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw gôd adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, boed wedi’i ddewis gennych chi neu wedi’i ddarparu gennym ni, ar unrhyw adeg, os ydych wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o’r Telerau Defnyddio hyn yn ein barn ni.

Wrth ddefnyddio ein Gwefan, rhaid i chi gydymffurfio â darpariaethau ein Polisi Defnydd Derbyniol [DOLEN: https://www.dwrcymrupanel.com/cy-gb/Acceptable-Use-Policy].

Chi sy’n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau sy’n ofynnol i chi gael mynediad at ein Gwefan. Chi sy’n gyfrifol hefyd am sicrhau bod pob person sy’n cael mynediad at ein Gwefan trwy’ch cysylltiad rhyngrwyd chi yn ymwybodol o’r Telerau Defnyddio hyn, ac yn cydymffurfio â nhw.

Hawliau Eiddo Deallusol

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER) yw perchennog neu ddaliwr trwydded holl hawliau eiddo deallusol y Wefan hon, a’r deunydd sy’n cael ei gyhoeddi arni. Mae’r gweithiau hynny wedi’u diogelu gan gyfreithiau a chytundebau hawlfraint ar draws y byd. Cedwir pob hawl o’r fath hwn.

Gallwch argraffu un copi, a lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen(nau) o’n Gwefan, i’w cyfeirio atynt yn bersonol, a gallwch dynnu sylw eraill at ddeunydd sy’n cael ei gyhoeddi ar ein Gwefan.

Ni allwch addasu copïau papur na digidol o unrhyw ddeunydd yr ydych wedi’u hargraffu neu’u lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni allwch ddefnyddio unrhyw ddyluniadau, delweddau, fideos, ffeiliau sain nac unrhyw raffeg ar wahân i unrhyw destun cysylltiedig.

Mae’n rhaid i’n statws (a statws unrhyw un o’n cyfranwyr cydnabyddedig) fel awduron y deunydd ar ein Gwefan gael ei gydnabod bob amser.

Ni allwch ddefnyddio unrhyw ran o’r deunydd ar ein Gwefan at ddibenion masnachol heb drwydded i wneud hynny gennym ni neu’n trwyddedwyr.

Os byddwch yn argraffu, copïo, neu’n lawrlwytho unrhyw ran o’n Gwefan ac yn torri’r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein Gwefan yn dod i ben yn syth, a bydd yn rhaid i chi, yn ôl ein dewis ni, ddychwelyd neu ddifrodi unrhyw gopïau o’r deunydd yr ydych wedi eu gwneud.

Trwy gyflwyno eich sylwadau, lluniau a fideos, rydych yn cytuno ein bod yn gallu defnyddio’r rhain yng nghyflwyniadau ac adroddiadau’r cwmni, neu yng nghylchlythyr Dweud eich Dweud ac ar banel cymuned Dweud eich Dweud, er ni fyddwn yn rhannu unrhyw fanylion cyswllt personol wrth wneud hynny.

Mae pob nod masnach sy’n ymddangos ar ein Gwefan yn eiddo i ni, neu wedi’u trwyddedu i ni (oni bai y nodir fel arall) ac ni all unrhyw beth ar ein Gwefan gael ei ddehongli fel ei fod yn cyflwyno trwy oblygiad neu fel arall unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw un o’r hawliau eiddo deallusol hynny sydd wedi’u harddangos neu sy’n bodoli ar ein Gwefan, ar wahân i yn unol â’r telerau defnyddio hyn.

Dibyniaeth ar y wybodaeth a gyhoeddir

Ni fwriedir i’r sylwebaeth a’r deunydd arall a gyhoeddir ar ein Gwefan fod yn gyfystyr â chyngor y dylid dibynnu arno. Rydym felly’n gwadu atebolrwydd a chyfrifoldeb sy’n deillio o unrhyw ddibyniaeth a roddir ar ddeunydd o’r fath gan unrhyw aelod o’n Gwefan, neu gan unrhyw un sy’n cael gwybod am unrhyw gynnwys arno.

Mae ein Gwefan yn newid yn rheolaid

Ein bwriad yw diweddaru ein Gwefan yn rheolaidd, a gallwn newid y cynnwys unrhyw bryd. Pe bai angen, mae’n bosibl y byddwn yn rhwystro mynediad i’n Gwefan, neu ei chau am gyfnod amhenodol.

Mae’n bosibl na fydd unrhyw ddeunydd ar ein Gwefan yn gyfredol ar unrhyw adeg, ond nid oes dyletswydd arnom i ddiweddaru unrhyw ddeunydd o’r fath.

Ein hatebolrwydd

Mae’r rhyngrwyd yn gyfrwng annibynadwy. O ganlyniad, rydych yn derbyn bod y Wefan hon yn cael ei chynnig ar sail ‘fel y mae’ ac ‘fel sydd ar gael’. Er ein bod yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod ein Gwefan yn gweithredu’n iawn bob amser, ni allwn sicrhau bod ein Gwefan yn ddi-ymyrraeth, yn amserol, yn ddiogel a heb wallau, y bydd problemau’n cael eu datrys neu y bydd y gweinydd sy’n sicrhau ei fod ar gael heb firysau meddalwedd, bygiau neu wallau eraill.

Darperir y deunydd sy’n cael ei arddangos ar ein Gwefan heb unrhyw warantau neu amodau ynghylch ei gywirdeb. I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, rydym ni, fel aelodau o’n grŵp o gwmnïau a thrydydd partïon sy’n gysylltiedig â ni trwy hynny’n gwahardd y canlynol yn benodol:

 • Yr holl amodau, gwarantau a thelerau eraill a fyddai fel arall yn cael eu goblygu gan statud, cyfraith gwlad neu gyfraith ecwiti.
 • Unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol a achosir gan unrhyw ddefnyddiwr yn gysylltiedig â’n Gwefan neu â’r defnydd, yr anallu i ddefnyddio, neu ganlyniadau defnyddio ein Gwefan, unrhyw wefan sy’n gysylltiedig â hi ac unrhyw ddeunyddiau sy’n cael eu postio arni, gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw atebolrwydd am:
 • colli incwm neu gyllid;
 • colli busnes;
 • colli elw neu gytundebau;
 • colli arbedion a ragwelir;
 • colli data;
 • colli ewyllys da;
 • amser rheoli neu swyddfa’n cael ei wastraffu; ac
 • unrhyw golled neu ddifrod arall o unrhyw fath, sut bynnag mae’n digwydd ac a yw’n cael ei achosi gan gamwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri cytundeb neu fel arall, hyd yn oed os gellir ei ragweld, ar yr amod na fydd hyn yn atal hawliadau am golli neu ddifrod i’ch eiddo diriaethol neu unrhyw hawliadau eraill ar gyfer colled ariannol uniongyrchol nad ydynt wedi’u heithrio gan unrhyw un o’r categorïau a nodir uchod.

Nid yw hyn yn effeithio ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o’n hesgeulustod, nac ar ein hatebolrwydd am gam-fynegi neu gam-fynegi twyllodrus o ran mater sylfaenol, nac unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na’i gyfyngu o dan y gyfraith berthnasol.

Gwybodaeth yr ydym yn ei phrosesu amdanoch chi

Rydym yn prosesu gwybodaeth amdanoch chi yn unol â’n polisi preifatrwydd [DOLEN: https://www.dwrcymrupanel.com/cy-gb/Privacy-Policy].

Uwchlwytho deunydd i’n Gwefan

Unrhyw bryd y byddwch yn defnyddio nodwedd sy’n eich galluogi i uwchlwytho deunydd fel syniadau, barn, awgrymiadau, pleidleisiau mini, arolygon, fideos, lluniau neu unrhyw beth arall (y “Deunydd”) i’n Gwefan, neu i gysylltu ag aelodau eraill o Dweud eich Dweud, mae’n rhaid i chi gydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodwyd yn ein Polisi Defnydd Derbyniol [DOLEN: https://www.dwrcymrupanel.com/cy-gb/Acceptable-Use-Policy]. Rydych yn gwarantu bod unrhyw gyfraniad o’r fath yn cydymffurfio â’r safonau hynny, ac rydych yn ein hindemnio am unrhyw achos o dorri’r warant honno.

Bydd unrhyw ddeunydd yr ydych chi’n ei uwchlwytho i’n Gwefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac nid yw’n eiddo i chi, ac mae gennym yr hawl i ddefnyddio, copïo, creu gweithiau deilliadol o unrhyw ddeunydd o’r fath, a’i ddosbarthu a’i ddatgelu i drydydd partïon am unrhyw reswm. Trwy gyflwyno Deunydd i’n Gwefan, rydych yn gwarantu:

 • bod gennych yr hawl i’w roi i ni;
 • nad yw’r Deunydd yn ddifenwol;
 • nad yw’r Deunydd yn torri unrhyw gyfraith na hawliau na buddiannau unrhyw drydydd parti mewn unrhyw wlad yn y byd, ac yn benodol nad yw’r deunydd yn llên-ladrata nac yn torri hawliau trydydd partïon gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, cyfrinach masnach, preifatrwydd, cyhoeddusrwydd personol neu hawliau eiddo a nodwyd yn ein Polisi Defnydd Derbyniol [DOLEN: https://www.dwrcymrupanel.com/cy-gb/Acceptable-Use-Policy];
 • y bydd gennym yr hawl i ddatgelu eich manylion adnabod i unrhyw drydydd parti sy’n honni bod unrhyw ddeunydd sy’n cael ei bostio neu uwchlwytho gennych chi i’n Gwefan yn torri eu hawliau eiddo deallusol, neu eu hawliau preifatrwydd; ac
 • y byddwn yn gallu defnyddio’r Deunydd fel y dymunwn cyhyd ag y bydd ei angen arnom.

Ni fyddwn yn gyfrifol, nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am y cynnwys na chywirdeb unrhyw Ddeunydd sy’n cael ei bostio gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall.

Mae gennym yr hawl i gael gwared ar unrhyw Ddeunydd neu bostiad yr ydych yn gwneud ar ein Gwefan os nad yw’r deunydd o’r fath, yn ein barn ni, yn cydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodir yn ein Polisi Defnydd Derbyniol [DOLEN: https://www.dwrcymrupanel.com/cy-gb/Acceptable-Use-Policy].

Firysau, hacio a throseddau eraill

Ni ddylech gamddefnyddio ein Gwefan drwy gyflwyno firysau, ymwelwyr diwahoddiad, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall yn fwriadol sy’n faleisus neu’n niweidiol yn dechnolegol. Ni ddylech geisio sicrhau mynediad diawdurdod i’n Gwefan, y gweinydd(ion) y mae ein Gwefan yn cael ei storio arno/arnynt neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur, neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n Gwefan. Ni ddylech ymosod ar ein Gwefan drwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig.

Trwy dorri’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw doriad o’r fath i’r awdurdodau a byddwn yn cydweithio â nhw trwy ddatgelu pwy ydych chi. Os bydd toriad o’r fath yn digwydd, bydd eich hawl i ddefnyddio ein Gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig, firysau neu ddeunydd niweidiol arall oherwydd eich defnydd o’n Gwefan neu’r ffaith eich bod wedi lawrlwytho deunydd ohono, neu unrhyw wefan sy’n gysylltiedig ag ef.

Dolenni o’n Gwefan

Lle y mae ein Gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y Gwefannau neu’r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o’ch defnydd ohonynt.

Awdurdodaeth a chyfraith berthnasol

Bydd y telerau hyn a’ch defnydd o’r Wefan hon yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â Chyfraith Lloegr a Chymru, fel y’u cymhwysir yng Nghymru.

Trwy dderbyn yr Amodau a Thelerau hyn a thrwy ddefnyddio Ein Gwefan, rydych yn derbyn y bydd unrhyw ddadleuon am yr Amodau a Thelerau hyn neu ddadleuon sy’n codi o ddefnyddio’r Wefan hon yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw Lloegr a Chymru a thrwy’r wefan hon rydych chi’n ufuddhau i awdurdodaeth llysoedd o’r fath at y dibenion hynny ac yn hepgor unrhyw wrthwynebiad i awdurdodaeth neu leoliad yn y llysoedd hynny.

Mae’r unigolion hynny y tu allan i Gymru a Lloegr sy’n dewis defnyddio ein Gwefan o’u hawdurdodaethau eu hunain yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain ac ar eu liwt eu hunain ac maent yn gyfrifol am gydymffurfio â deddfau lleol, i’r graddau y mae unrhyw ddeddfau lleol yn berthnasol.

Mae’r platfform Datrys Anghydfodau Ar-lein Ewropeaidd http://ec.europa.eu/consumers/odr/ yn darparu gwybodaeth am ffyrdd eraill i ddatrys anghydfod a allai fod o ddiddordeb i chi.

Amodau a Thelerau cyffredinol y wobr

Darllenwch Amodau a Thelerau’r Wobr hyn yn ofalus.

 • Hyrwyddwr: Verve Partners Ltd, The Clove Building, 4 Maguire Street, Llundain, SE1 2NQ (“Hyrwyddwr”)
 • Bydd yr Hyrwyddwr yn rhedeg un gystadleuaeth y mis yn dechrau am 9.00am ar 3 Tachwedd 2018 ac yn cau am 9.00am ar 2 Rhagfyr 2018.
 • Bydd y wobr yn cael ei ddewis gan yr hyrwyddwr yn ôl ei ddisgresiwn.
 • Byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth os ydych yn cymryd rhan weithredol yn y gweithgareddau ymchwil sy’n cael eu cyhoeddi o fewn y cyfnod perthnasol, gan gynnwys pleidleisio neu roi sylw mewn fforwm.
 • Does dim angen prynu unrhyw beth ac nid oes tâl ar gyfer Dweud eich Dweud.
 • Mae’r wobr yn agored i bawb sy’n aelod cofrestredig o Dweud eich Dweud, sy’n byw yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, ac yn cymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil perthnasol ar y Wefan yn ystod y mis perthnasol, gan gynnwys pleidleisio neu roi sylw mewn fforwm, ac eithrio cyflogai’r Hyrwyddwr, cwmnïau ei Grŵp (fel y diffiniwyd gan a1159 Deddf Cwmnïau 2006), neu eu teuluoedd, asiantaethau neu unrhyw un arall sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r gystadleuaeth. Nid yw grwpiau masnachu, prynu a thrydydd parti yn dderbyniol.
 • Trwy gofrestru ar gyfer Dweud eich Dweud rydych yn cytuno â’r telerau hyn.
 • Bydd enillwyr yn cael eu dewis ar hap gan berson sy’n annibynnol o’r Hyrwyddwr (“Beirniad”).
 • Cysylltir ag enillwyr o fewn 28 diwrnod o ddyddiad cau’r cwmni. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd o fewn 14 diwrnod o gais cyntaf yr Hyrwyddwr i wneud hynny, cedwir yr hawl i gynnig y wobr i’r person cymwys nesaf o’r cystadleuwyr a gymerodd rhan cyn y dyddiad cau.
 • Bydd penderfyniad y Beirniad yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei hateb.
 • Ni ellir trosglwyddo unrhyw wobr.
 • Cedwir yr hawl gan yr Hyrwyddwr i wahardd unrhyw gystadleuwyr sydd heb gwblhau’r dasg, wedi newid rhannau o’r dasg, neu sydd wedi cyflwyno tasg annarllenadwy, neu pan fydd eich ymddygiad yn groes i ysbryd neu fwriad y gystadleuaeth.
 • Bydd yr hyn a gyflwynwyd gan gystadleuwyr yn eiddo i’r Hyrwyddwr ac nid oes modd ei ddychwelyd.
 • Mae’n bosibl y gofynnir i enillwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyhoeddus yn gysylltiedig â’r wobr ond ni fyddant yn cael eu cynnwys heb eu caniatâd.
 • Mae’r Amodau a Thelerau hyn wedi’u llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr i’r graddau y mae’n berthnasol i Gymru ac awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.
 • Mae’n bosibl y bydd yr Hyrwyddwyr yn cynnal cystadlaethau ychwanegol o bryd i’w gilydd yn gysylltiedig â gweithgareddau ymchwil penodol lle gall telerau unigol sy’n cael eu nodi ar y cyd â manylion gwobr fel hyn fod yn berthnasol yn ogystal â’r telerau hyn neu’r telerau i gyd neu yn eu lle, i’r graddau eu bod yn anghyson.

Amrywiadau

Mae’n bosibl y byddwn yn adolygu’r Telerau Defnyddio hyn ar unrhyw adeg drwy olygu’r dudalen hon. Mae disgwyl i chi wirio’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i weld os oes unrhyw newidiadau wedi cael eu gwneud, gan eich bod wedi’ch rhwymo iddynt. Mae’n bosibl hefyd bod rhai o’r darpariaethau o fewn y Telerau Defnyddio hyn yn cael eu disodli gan ddarpariaethau neu hysbysiadau sy’n cael eu cyhoeddi rhywle arall ar ein Gwefan.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw bryderon am ddeunydd sy’n ymddangos ar ein Gwefan, cysylltwch â Rheolwr Cymuned Dweud eich Dweud drwy e-bostio Claire@dwrcymruhaveyoursay.com neu wasanaethau cwsmeriaid drwy e-bostio yoursay@dwrcymru.com.