Polisi preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd yw hwn ar gyfer y wefan a gynhelir yn https://www.dwrcymrupanel.com (" Ein Safle"). Mae DŴR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER) (ni ac ein) wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd, ac wedi cynllunio’r polisi hwn i’w gwneud hi’n glir i chi sut yr ydym yn gofalu am yr wybodaeth rydych yn ei rhannu â ni, a pha hawliau sydd gennych.

Hoffem gyflwyno ein Polisi Preifatrwydd i chi, sy’n egluro sut ydym yn gofalu am yr wybodaeth yr ydych yn ei rhannu â ni, a pha hawliau sydd gennych fel aelod o Ddweud eich Dweud. Mae’r wybodaeth hon ar gyfer y wefan a gynhelir yn https://www.dwrcymrupanel.com (" Ein Safle"), a chafodd ei chynllunio i sicrhau y cewch eich diogelu a bod eich preifatrwydd yn cael ei barchu bob amser. Tra gallai hyn ymddangos yn ffurfiol, mae’n bodoli i sicrhau eich diogelwch a’ch mwynhad wrth fod yn aelod o’r Gymuned.

CYFLWYNIAD

Cynhelir Ein Safle ar ran DŴR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER) [yn masnachu fel [cleient](ni ac ein). Fel rheolydd data, mae gennym rwymedigaethau dan Ddeddf Diogelu Data’r Deyrnas Unedig 2018 i sicrhau y caiff data personol ei drin mewn modd cyfreithiol. Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw Heol Pentwyn, Nelson, Treharris, Morgannwg Ganol CF46 6LY a’n rhif cofrestredig yw 02366777. Gweler ein manylion cyswllt isod.

Caiff Ein Safle ei bweru a’i gyflwyno gan Verve Partners Limited (" Verve") sy’n darparu ein Cymuned ar-lein i ni at ddibenion cynnal ymchwil i’r farchnad ymhlith ein cwsmeriaid a’n darpar gwsmeriaid. Mae Verve yn gweithredu fel ein prosesydd data, gan brosesu eich data personol ar ein rhan ni ac yn rheoli mynediad at Ein Safle.

CYDNABYDDIAETH

Mae’r polisi hwn a’r Telerau Defnydd yn pennu sylfaen ynglŷn â pha ddata personol a gasglwn gennych chi, neu yr ydych yn ei ddarparu i ni, gaiff ei brosesu. Darllenwch y canlynol yn ofalus er mwyn deall ein hymarferion o safbwynt eich data personol a sut caiff ei drin gennym.

Trwy gofrestru fel aelod o Ein Safle, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen a deall y Polisi Preifatrwydd hwn.

GWYBODAETH A GASGLWN AMDANOCH CHI

Byddwn yn casglu a phrosesu’r data personol canlynol gennych chi:

Gwybodaeth a rowch i ni: Gwybodaeth amdanoch chi yw hon yr ydych yn ei rhoi i ni’n uniongyrchol wrth ryngweithio â ni drwy lenwi ffurflenni ar Ein Safle neu drwy ohebu â ni ar y ffôn, ar e-bost neu fel arall. Mae’n cynnwys gwybodaeth yr ydych yn ei darparu wrth gofrestru i ddefnyddio Ein Safle, cymryd rhan mewn trafodaethau, arolygon, ymateb i bleidleisiau bach, yn awgrymu syniadau ar neu drwy Ein Safle, cymryd rhan mewn cystadleuaeth, ymgyrch hyrwyddo neu arolwg, cyflwyno ymholiad, neu pan fyddwch yn cofnodi problem gydag Ein Safle.

Gallai’r wybodaeth a rowch i ni gynnwys eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, disgrifiad personol, ffotograff, manylion mewngofnodi a chyfrinair, ymatebion i arolygon, ciplun cyfrwng (gan gynnwys recordiadau fideo a llais) a thrafodaethau eraill sy’n cael eu cynnal ar Ein Safle.

Gwybodaeth a gasglwn amdanoch chi o ddefnyddio Ein Safle: Byddwn yn casglu gwybodaeth gennych chi’n uniongyrchol bob tro y byddwch yn ymweld ag Ein Safle. Mae hyn y cynnwys:

 • Gwybodaeth dechnegol. Gallai hyn gynnwys y cyfeiriad protocol Rhyngrwyd (“IP”) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur i’r Rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn eich porwr, gosodiad parth amser, mathau a fersiynau o ategion porwyr, system a phlatfform gweithredu.
 • Gwybodaeth am eich ymweliad. Gallai hyn gynnwys Lleolwyr Adnoddau Unffurf (“URL”), llifoedd clicio i, trwy ac i ffwrdd o Ein Safle (gan gynnwys dyddiad ac amser), cynnyrch y gwnaethoch edrych arno neu chwilio amdano, amseroedd ymateb tudalennau, gwallau lawrlwytho, hyd ymweliadau i dudalennau penodol, gwybodaeth am ryngweithio ar dudalennau (megis sgrolio, clicio a symud y llygoden dros fannau penodol o dudalennau: “mouse-overs”), dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o’r dudalen, ac unrhyw rif ffôn a ddefnyddir i alw ein desg gymorth neu’r enw cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir i gysylltu â’n tîm gwasanaeth cwsmeriaid.
 • Data lleoliad. Rydym yn casglu gwybodaeth drwy Ein Safle am eich lleoliad yn y fan a’r pryd lle gofynnir am hyn neu pan fyddwch yn cytuno i hyn er mwyn cyflenwi cynnwys, gweithgareddau neu wasanaethau eraill sy’n ddibynnol ar wybod lle’r ydych chi. Cesglir yr wybodaeth hon hefyd mewn cyfuniad â dynodwr sy’n gysylltiedig â’ch dyfais i’n galluogi ni i adnabod eich porwr symudol neu ddyfais pan fyddwch yn dychwelyd i Ein Safle.

Gwybodaeth a dderbyniwn gan ffynonellau eraill. Gwybodaeth yw hon a dderbyniwn amdanoch chi:

 • os ydych chi’n defnyddio unrhyw rai o’r gwefannau eraill, yr apiau a weithredwn neu unrhyw wasanaethau eraill a ddarparwn.
 • gan drydydd partïon y cydweithiwn yn agos â nhw.

Rydym yn cydweithio’n agos â thrydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, partneriaid busnes, is-gontractwyr mewn dadansoddiad technegol a darparwyr gwybodaeth chwilio). Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch chi ganddyn nhw, ac os ydym yn bwriadu rhannu eich data gyda nhw, ac at ba ddibenion y bwriadwn ei ddefnyddio. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi os byddwn yn cyfuno’r data a gasglwyd gan drydydd partïon gyda data a gasglwyd amdanoch chi, ac at ba ddiben.

CWCIS A THECHNOLEGAU ERAILL

Fel y disgrifir yn ein Polisi Cwcis, rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg (e.e. begynau gwe a dynodwyr dyfeisiau) i’ch adnabod chi a/neu eich dyfais/dyfeisiau. Gallwch reoli cwcis drwy osodiadau eich porwr a dulliau eraill. Gallwch hefyd optio allan o ddefnyddio cwcis a thechnolegau tebyg sy’n olrhain eich ymddygiad. Ceir manylion y cwcis a ddefnyddiwn yn ein Polisi Cwcis.

EIN DEFNYDD NI O’CH GWYBODAETH

Gellid defnyddio gwybodaeth a gasglwn amdanoch chi at y dibenion canlynol:

 • i gysylltu â chi ar e-bost i’ch gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil y farchnad, cymdeithasol a boddhad penodol;
 • i ganfod eich barn ar gynnyrch, gwasanaethau a gweithgareddau’r Gymuned;
 • i’ch cynnwys mewn rafflau am ddim ac i gysylltu â chi petaech chi’n ennill ac i anfon unrhyw wobrau atoch;
 • i roi gwybod i chi am fanteision cofrestru i ddefnyddio’r Gymuned a chymryd rhan mewn arolygon;
 • i brosesu eich ymatebion i arolygon a dadansoddi’r canlyniadau:
  • gallai hyn fod ar ffurf gyfanredol nad yw’n eich adnabod chi, neu
  • ar lefel a fydd wedi’i chysylltu â’ch enw ar y sgrin yn unig ac ni fydd yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai eich adnabod chi yn bersonol nac mewn ffordd sy’n ein galluogi ni i’ch adnabod chi’n bersonol;
 • i roi gwybodaeth a gwasanaethau i chi yr ydych yn gofyn amdanynt yn uniongyrchol gennym;
 • i’n helpu i wella ein gwasanaethau, er enghraifft, i’n galluogi i weithredu yn unol â’r wybodaeth a rowch i ni, neu i ymdrin ag unrhyw gwynion neu ofidion yr ydych yn eu codi gyda ni;
 • i sicrhau bod cynnwys o’r Gymuned yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur a/neu eich dyfais/dyfeisiau;
 • i roi gwybod i chi am newidiadau i’r Gymuned neu’r Polisi Preifatrwydd hwn.

Gallem gyfuno gwybodaeth a dderbyniwn o ffynonellau eraill â gwybodaeth a rowch i chi a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gyfunir at y dibenion a bennir uchod.

Os byddwch yn cysylltu â ni, gallem gadw cofnod o’r ohebiaeth honno.

GYDA PHWY Y BYDDWN YN RHANNU EICH GWYBODAETH

Gallem rannu eich gwybodaeth ag:

 • Unrhyw aelod o’n grŵp, sy’n golygu ein his-gyrff, ein cwmni daliannol terfynol a’i is-gyrff, sy’n cefnogi ein gweithredoedd prosesu data personol yn unol â’r polisi hwn.
 • Trydydd partïon a ddetholir. Gallem ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon a fydd yn ein helpu gyda gweithgareddau ymchwil amrywiol.
 • Pe byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw fusnes neu asedau; os felly byddwn yn datgelu eich data personol i’r darpar brynwr neu werthwr busnes neu asedau o’r fath yn amodol ar delerau’r Polisi Preifatrwydd hwn.
 • Os caiff DŴR CYMRU CYFYNGEDIG neu ei asedau i gyd yn sylweddol, ei gaffael gan drydydd parti; os felly bydd data personol a ddelir ganddo am ei gwsmeriaid yn un o’r asedau a gaiff ei drosglwyddo.
 • Os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu telerau ein telerau defnydd neu gytundebau eraill gyda chi; neu i ddiogelu hawliau, eiddo neu ddiogelwch DŴR CYMRU CYFYNGEDIG, ein defnyddwyr, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd a rhwystro seiberdrosedd.

LLE YR YDYM YN STORIO EICH GWYBODAETH

Caiff y data a gasglwn gennych ei drosglwyddo i, a’i storio mewn, lleoliad o fewn yr Ardal Economaidd Ewrop (" AEE").

Fforymau cyhoeddus

Gallai Ein Safle gynnwys fforymau cyhoeddus, megis ystafelloedd sgwrsio, byrddau negeseuon, grwpiau newyddion a/neu fforymau cyhoeddus eraill sy’n golygu y bydd modd i ddefnyddwyr eraill y fforwm gael mynediad at yr wybodaeth sy’n cael ei phostio. Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei datgelu yn un o’r fforymau hyn ar gael yn gyhoeddus, dylech weithredu’n ofalus wrth ddefnyddio’r rhain ac osgoi postio unrhyw wybodaeth bersonol.

SUT YR YDYM YN DIOGELU EICH GWYBODAETH

Bydd yr holl wybodaeth y byddwch yn ei darparu i ni yn cael ei storio ar weinyddion diogel. Mae’r rhain yn defnyddio nifer o reolyddion i sicrhau y caiff eich data ei gadw’n ddiogel bob amser. Fel cwmni â thystysgrif ISO 27001, mae gan Verve y rheolyddion gweinyddol, technegol a chorfforol yn eu lle i gadw eich data’n ddiogel bob amser. Lle byddwn wedi rhoi cyfrinair i chi (neu pan fyddwch wedi dewis un) sy’n eich galluogi i gael mynediad at rannau penodol o Ein Safle, chi sy’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddiad gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er ein bod ni’n gwneud ein gorau glas i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu y bydd eich data yn cael ei drosglwyddo’n ddiogel i Ein Safle; eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw drosglwyddo a wneir. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch llym er mwyn rhwystro mynediad heb awdurdod.

Mae’n bosib y bydd Ein Safle, o bryd i’w gilydd, yn cynnwys dolenni i safleoedd allanol. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd na chynnwys safleoedd o’r fath.

AM BA MOR HIR YR YDYM YN CADW EICH GWYBODAETH

Cedwir data am hyd cylch bywyd y Gymuned ac yn unol â’r contract rhyngom ni a Verve, a allai ei gwneud hi’n ofynnol i ddata gael ei storio am chwe mis yn rhagor yn dilyn cau’r Gymuned. Mae hyn yn cyd-fynd â deddfwriaeth diogelu data a chanllawiau Cymdeithas Ymchwil i’r Farchnad ar gadw data. Gallai hyn gynnwys cadw pan fo’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ein gofynion cytundebol i chi, i adnabod problemau neu ddatrys trafodion cyfreithiol. Gallem hefyd gadw gwybodaeth gyfanredol y tu hwnt i’r amser hwn at ddibenion ymchwil ac i’n helpu ni i ddatblygu a gwella ein gwasanaethau. Nid oes modd eich adnabod chi o wybodaeth gyfanredol a gedwir ac a ddefnyddir at y dibenion hyn.

EICH HAWLIAU CHI

Yn unol â Chyfraith Diogelu Data’r Deyrnas Unedig, mae’r hawliau canlynol gennych:

 • i dderbyn copi o’ch data personol sydd gennym;
 • i ofyn am gywiriad neu i ddileu eich data personol sydd gennym;;
 • i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol (tra byddwn yn cadarnhau neu’n ymchwilio i’ch pryderon gyda’r wybodaeth hon, er enghraifft);
 • i wrthwynebu prosesu eich data personol ymhellach;
 • i ofyn am i’ch data personol a ddarparwyd gael ei symud i drydydd parti.

Mae gennych yr hawl i dynnu cydsyniad yn ôl pan fo’r weithred o brosesu eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar eich cydsyniad chi, heb niwed unrhyw bryd drwy gysylltu â ni.

Gallwch hefyd arfer yr hawliau a restrir uchod unrhyw bryd drwy gysylltu â ni yn Claire@dwrcymruhaveyoursay.com.

Os na fyddwn yn datrys eich cais neu’ch pryder i lefel foddhaol, gallwch gysylltu â’ch awdurdod diogelu data lleol, (gweler https://ico.org.uk).

NEWIDIADAU I’R POLISI HWN

Caiff unrhyw newidiadau a wnawn i’r Polisi Preifatrwydd hwn eu postio ar y dudalen hon a byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau ar e-bost. Cafodd y polisi hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2018.

CYSYLLTU Â NI

Croesawn gwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn a dylid anfon y rhain at Claire@dwrcymruhaveyoursay.com.