Polisi Defnydd Derbyniol

Mae'r wefan www.dwrcymrupanel.com (“y Wefan”) yn cael ei weithredu gan Ddŵr Cymru Cyfyngedig (“Dŵr Cymru”) aVerve Partners Limited (“Verve”) (gyda'i gilydd “ni”). Mae Dŵr Cymru wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif y cwmni 02366777 ac mae ei Swyddfa Gofrestredig yn Heol Pentwyn, Nelson, Treharris, Morgannwg Ganol, CF46 6LY. Mae Verve wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif y cwmni 06663787 ac mae ei Swyddfa Gofrestredig yn The Clove Building, Maguire Street, Llundain SE1 2NQ. Rhif TAW Verve yw 927551508

Mae'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn yn pennu'r telerau rhyngoch chi a ni sy'n caniatáu i chi gyrchu ein gwefan yn www.dwrcymrupanel.com (“y Wefan”). Mae'r Polisi Defnydd Derbyniol yn berthnasol i bawb sy'n defnyddio ac yn ymweld â'r wefan.

Mae eich defnydd o'r Wefan yn golygu eich bod chi'n derbyn yr holl bolisïau yn y Polisi Defnydd Derbyniol, sy'n ategu Hysbysiad Cyfreithiol ein Gwefan, a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw.

Defnyddiau a waherddir

Cewch ddefnyddio'r Wefan at ddibenion cyfreithlon yn unig. Ni chewch ddefnyddio'r Wefan:

 • Os ydych o dan 16 oed.
 • Mewn unrhyw ffordd sy'n mynd yn groes i unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol perthnasol.
 • Mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw bwrpas neu effaith sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus.
 • At ddibenion achosi niwed neu geisio achosi niwed i blentyn dan oed mewn unrhyw ffordd.
 • I anfon, derbyn yn wybodus, lanlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd nad yw'n cydymffurfio â'n safonau o ran cynnwys.
 • I anfon, neu gaffael dull o anfon unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo digymell neu ddiawdurdod neu unrhyw fath o ddeunydd deisyfu tebyg (spam).
 • I drosglwyddo unrhyw ddata yn wybodus, anfon neu lanlwytho unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys firysau, firysau Ceffyl Pren Troea, mwydod, cofnodwyr trawiadau bysellau, meddalwedd wystlo, ysbïwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol eraill neu god cyfrifiadurol tebyg â'r nod o effeithio'n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol.

Rydych chi'n cytuno hefyd i:

 • Beidio ag atgynhyrchu, dyblygu copi nac adwerthu unrhyw ran o'r Wefan yn groes i ddarpariaethau Telerau Defnydd ein Gwefan
 • Peidio â chyrchu heb awdurdod, ymyrryd â, niweidio nac aflonyddu ar:
 • unrhyw ran o'r Wefan;
 • unrhyw offer neu rwydwaith y mae'r Wefan wedi ei storio arno;
 • unrhyw feddalwedd a ddefnyddir i ddarparu'r Wefan; neu
 • unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd sy'n eiddo i, neu sy'n cael ei ddefnyddio gan, unrhyw drydydd parti.

Gwasanaethau rhyngweithiol

O bryd i'w gilydd, mae hi'n bosibl y byddwn yn darparu gwasanaethau rhyngweithiol ar y Wefan, gan gynnwys, ymysg pethau eraill:

 • Ystafelloedd sgwrsio
 • Hysbysfyrddau
 • Grwpiau ffocws
 • Arolygon
 • Polau piniwn bychain
 • Cyfleusterau i lanlwytho ffotograffau a fideos
 • Y gallu i weld fideos a ffotograffau gan bobl a/neu o wefannau eraill.
  (cyfeirir at y rhain fel “ Gwasanaethau Rhyngweithiol”).

Lle byddwn yn darparu unrhyw Wasanaeth Rhyngweithiol, byddwn yn darparu gwybodaeth glir ar eich cyfer am y math o wasanaeth a gynigir, a yw'n cael ei gymedroli a pha fath o gymedroli a ddefnyddir (gan gynnwys a yw'n ddynol neu'n dechnegol).

Fe wnawn ein gorau i asesu unrhyw risgiau posibl i'r defnyddwyr (ac i blant yn benodol) gan drydydd partïon wrth iddynt ddefnyddio unrhyw Wasanaeth Rhyngweithiol a ddarperir ar y Wefan, a byddwn ni'n penderfynu ym mhob achos a yw'n briodol defnyddio dulliau cymedroli’r gwasanaeth o dan sylw yng ngoleuni'r risgiau hynny (gan gynnwys pa fath o gymedroli i'w ddefnyddio). Fodd bynnag, nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i oruchwylio, monitro neu gymedroli unrhyw Wasanaeth Rhyngweithiol a ddarparwn ar y Wefan, ac rydyn ni'n eithrio'n benodol ein hatebolrwydd am unrhyw golledion neu ddifrod sy'n deillio i ddefnydd defnyddwyr o unrhyw Wasanaeth Rhyngweithiol mewn ffordd sy'n groes i'n safonau cynnwys, dim ots a yw'r gwasanaeth yn cael ei gymedroli ai peidio.

Lle byddwn yn cymedroli Gwasanaeth Rhyngweithiol, fel rheol byddwn yn darparu dull i chi gysylltu â'r cymedrolwr os bydd pryder neu anhawster yn codi.

Safonau cynnwys

Mae'r safonau cynnwys hyn yn berthnasol i'r holl ddeunyddiau y byddwch yn eu cyfrannu at y Wefan ("Cyfraniadau"), ac i unrhyw Wasanaethau Rhyngweithiol sy'n gysylltiedig â nhw.

Rhaid i chi gydymffurfio ag ysbryd yn ogystal â gair y safonau canlynol. Mae'r safonau'n berthnasol i bob rhan o unrhyw Gyfraniad ac i bob Cyfraniadau yn gyffredinol.

Rhaid i gyfraniadau:

 • Fod yn gywir (os ydynt yn datgan ffeithiau).
 • Bod yn ddilys (os ydynt yn mynegi barn).
 • Cydymffurfio â'r gyfraith berthnasol yn y DU ac mewn unrhyw wlad lle maent yn cael eu postio.

Rhaid i gyfraniadau beidio â:

 • Chynnwys unrhyw ddeunydd sy'n difenwi unrhyw berson.
 • Cynnwys unrhyw ddeunydd sy'n anweddus, yn anllad, yn sarhaus, yn atgas neu'n llidiog.
 • Hyrwyddo deunydd rhywiol.
 • Hyrwyddo trais.
 • Hyrwyddo gwahaniaethu ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadaeth rywiol neu oedran.
 • Torri unrhyw hawlfraint, hawl cronfa ddata neu nod masnach sy'n eiddo i unrhyw berson arall.
 • Bod yn debygol o dwyllo unrhyw berson.
 • Cael eu gwneud yn groes i unrhyw ddyletswydd gyfreithiol sy'n ddyledus i drydydd barti, fel dyletswydd contractiol neu ddyletswydd cyfrinachedd.
 • Hyrwyddo unrhyw weithgarwch anghyfreithlon.
 • Bod yn fygythiol, cam-drin neu darfu ar breifatrwydd rhywun arall, neu achosi poendod, anghyfleustra neu bryder diangen i unrhyw un.
 • Bod yn debygol o aflonyddu ar, cyffroi, peri embaras, dychryn neu boeni unrhyw berson arall.
 • Cael eu defnyddio i bersonadu unrhyw berson, neu i gam-gyfleu eich hunaniaeth neu'ch cysylltiad ag unrhyw berson.
 • Rhoi'r argraff eu bod yn deillio gennym ni, os nad yw hynny'n wir.
 • Hyrwyddo, cymell neu gynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon, fel (er enghraifft yn unig) torri hawlfraint neu gam-drin cyfrifiadur.

Manylion Cyfrifon

Rhaid i chi beidio â defnyddio, neu rannu manylion eich cyfrif ag eraill, a rhaid i chi beidio â defnyddio manylion cyfrif aelod arall i fewngofnodi, dim ots a oes gennych ganiatâd i wneud hynny ai peidio.

Dylech gymryd camau priodol i amddiffyn eich manylion rhag cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Gwahardd dros dro a therfynu

Byddwn yn pennu, yn ôl ein disgresiwn, a aed yn groes i'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn yn eich defnydd o'r Wefan. Os ceir bod tor-amod wedi bod mewn perthynas â'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn, gallwn gymryd y fath gamau ag y gwelwn yn briodol.

Mae methiant i gydymffurfio â'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn yn mynd yn groes yn faterol i'r Telerau Defnydd sy'n caniatáu i chi ddefnyddio'r Wefan, a gallai beri i ni gymryd y camau canlynol neu rai ohonynt:

 • Atal eich hawl i ddefnyddio'r Wefan ar unwaith, dros dro neu'n barhaol.
 • Dileu unrhyw negeseuon neu ddeunyddiau rydych wedi eu lanlwytho i'r Wefan ar unwaith, dros dro neu'n barhaol.
 • Rhoi rhybudd i chi.
 • Cychwyn achos cyfreithiol yn eich erbyn i adfer yr holl gostau ar sail indemniad (gan gynnwys, ymhlith pethau eraill, costau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol) sy'n deillio o'r tor-amod.
 • Cymryd camau cyfreithiol pellach yn eich erbyn.
 • Datgelu unrhyw wybodaeth i'r awdurdodau sy'n gorfodi'r gyfraith ag y gwelwn yn briodol.

Rydym yn eithrio atebolrwydd am gamau a gymerwyd mewn ymateb i dor-amod ar y Polisi Defnydd Derbyniol hwn. Ni chyfyngir ar yr ymatebion a ddisgrifir yn y polisi hwn, a gallwn gymryd unrhyw gamau eraill ag y gwelwn yn rhesymol briodol.

Newidiadau i'r polisi defnydd derbyniol hwn

Gallwn ddiwygio'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn unrhyw bryd trwy ddiwygio'r dudalen hon. Disgwylir i chi edrych ar y dudalen hon o bryd i'w gilydd er mwyn nodi ar unrhyw newidiadau a wnawn, am eich bod yn rhwym yn gyfreithiol iddynt. Gall rhai o'r darpariaethau a gynhwysir yn y Polisi Defnydd Derbyniol hwn gael eu disodli hefyd gan ddarpariaethau neu hysbysiadau a gyhoeddir mewn rhannau eraill o'r Wefan.